Phakathi kobumnyama ukukhanya kuyaphuma.

Embindini wesiphithiphithi ukuzola kuyasasazeka.

Embindini wokuqonda into enzima inkolo iyavuselela.

Embindini wembandezelo intsikelelo iphuma ezulwini.

Embindini wobubi nobungendawo isidalwa emfanekisweni nasekufaneni koMdali siyavuka.

Embindini weMatrix kuzalwe isikhanyisi esitsha.