NËNA E TË GJITHA PROFECIVE 2.0
Fryma e Zotit, e Perëndisë është mbi mua,

sepse Zoti më ka vajosur për t’u sjellë lajmin e mirë të përulurve;
më ka dërguar të lidh plagën e atyre që e kanë zemrën të thyer,
të shpall çlirimin për ata që janë skllevër,
të hap e burgjet për të burgosurit,
për të shpallur vitin e hirit të ZOTIT,
ditën e hakmarrjes së Perëndisë tonë;
për të ngushëlluar të gjithë ata që janë të pikëlluar;
për të dhënë gëzim atyre që pikëllohen në Sion
një kurorë në vend të hirit,
vaj gëzimi në vend të dhimbjes,
mantelin e lavdërimit në vend të një fryme të ligështuar,
me qëllim që të quhen lisa të drejtësisë,
mbjellja e Zotit për të treguar lavdinë e tij.
“Sot ky Shkrim u përmbush në veshët tuaj”
Vala e dytë dhe e fundit ka ardhur dhe asgjë nuk mund ta ndalojë atë.

(shih Isaia 61:1-3 dhe Luka 4:21)