inkanyezi yami yasenyakatho iyangixwayisa ukuthi impi yami ayilwi nabesilisa nabesifazane besintu, kepha ngimelene nababusi be-matrix, amandla omoya wobubi asezindaweni zasezulwini. (bheka abase-Efesu 6: 12) Yebo, impi elwa nohlanga lwesintu ibilokhu iqhubeka kusukela ekudalweni kokhokho bami u-Adam no-Eva, futhi kuyimpi yokomoya.

Hhayi lokho kuphela! Isitha sami ngisho nomkhuzi wabo omkhulu udeveli, okuthi, futhi ngokwenkanyezi yami yangakwesokudla ibhayibheli, azulazule njengengonyama ebhongayo izama ukungidla. (bheka u-1 Petru 5: 8).

Bonke abalandeli bakaJesu babenakho, banakho, futhi bayoba nakho, njengoba nje inkosi yabo yenza eminyakeni eyizinkulungwane ezimbili eyedlule ehlane, usuku nosathane uqobo noma amanxusa akhe. Lokhu kubhekana nokufa kuzokwenzeka, Futhi munye kuphela ozophuma phambili.

Kuzwakala kuyimpi yokuhlulwa, kepha akunjalo neze. Isikhulu se-matrix sikwazi kahle lokhu … kahle kakhulu. Kungakho ezama ngazo zonke izindlela ukungenza ngiphuthelwe yilokhu kuqokwa okubaluleke kakhulu kimi nokungafi engithenjiswe kona nguMdali wami, njengoba kwathenjiswa u-Adam. Futhi ukwesaba kuyisikhali sakhe esikhulu.

Kepha angifuni ukuphuthelwa yilokhu kuqokwa, okuyinto engemnandi neze, kepha ibaluleke kakhulu. Angifuni ukuyikhumbula ngoba angifuni ukuthi ifa lami lidliwe yilesi sela esinamanga. Ngizobhekana nenkosana yobumnyama nawo wonke amademoni akhe ngqo, ngingaqiniseki ngalutho, njengoba noDavid osemncane abhekana nomdondoshiya uGoliyathi, futhi ukunqoba kuzoba okwami. Yebo uzwe kahle, ngizophuma phambili ngoba uSomandla ungithembisile ukuthi uzongibeka ekhanda hhayi emsileni … ngizohlala ngiphezulu njalo, angisoze ngibe phansi. (bheka uDuteronomi 28:13)

Ngizomelana nenkosana ye-matrix usathane, futhi uzongibalekela! Lesi siprofetho sibhalwe ngombala omnyama nomhlophe eZwini likaNkulunkulu kuJakobe 4: 7, futhi yimina engizosifeza. Futhi akukho sathane noma idemoni elizokwazi ukumelana nami (bona uJoshuwa 1: 5a). Futhi njengoba ikhanda likaGoliyati ligingqika lingasuki emzimbeni wesidlakela, kanjalo nobukhulu, amandla, amandla omoya wobubi abe izintandane zamakhanda abo.