Ingxabano enkulu phakathi komuntu nodeveli isiphelile. Lokho u-Adamu, owadalwa ngomfanekiso nangomfanekiso woMdali futhi nengqondo nomzimba ongenasici, owalahleka ngokungafanele (!) ekubhekaneni nenyoka yasendulo ezinkulungwaneni zeminyaka edlule kuye kwatholwa u-Adamu omusha ofayo futhi onesono.

Yebo, ingxabano enkulu neyeminyaka eyinkulungwane phakathi komuntu nodeveli isiphelile ngempela. USathane uqhamuke ehluliwe futhi enamathambo aphukile. Ngokuphambene nalokho, uhlanga lwesintu luphuma lunqobile futhi luphakanyiswe ngaphezu kwanoma yiluphi olunye uhlanga oludalwe uMklami wendawo yonke. Futhi iqhawe lawo, okungukuthi, uDavide omusha owabekela inselele ngesibindi futhi wanqoba isitha esesabekayo nesiyisidlakela, manje uzokwembeswa ingubo ekhazimula ngokumangalisayo. Ngokushesha ubuso bakhe buzokhazimula ngokukhanya okuphelele okuphindwe kayikhulu kunobukhazikhazi obabumboze ubuso bukaMose emakhulwini eminyaka adlule.

U-Eliya omusha, osekunesikhathi eside elindelwe, usefikile ngempela futhi zonke izinto sezibuyiselwe. Futhi izidalwa ezinenhliziyo enhle nomoya oqotho ziyohlanganiswa futhi zenziwe ukuthula noMdali osezulwini.

Akukho okuyoba njengoba kwakunjalo ngaphambili futhi ububi ngeke buphinde bunqobe okuhle, njengoba nje ubumnyama bungeke busasibekela ukukhanya. Cha, ngoba ingelosi entsha isivukile futhi ngegunya nobukhazikhazi bayo iyokhanyisa yonke indalo ngamandla angakaze abonwe ngaphambili.

Yonke into manje isicacile, icwebile futhi ibukhali. Okuhle nokubi kuhlukaniswe ngokusobala futhi izintombi ezihlakaniphile zizokhululwa maduze eziphukuphuku ezihlwanyele isikhathi eside ukungezwani nemibango evikelwe ubumnyama bobusuku. Yebo, ukukhala kwaphakathi kwamabili sekuzosho ukuphela kwesikhathi somusa, futhi izintombi eziyiziwula zizobaleka ngokushesha ngethemba lokuthi izintaba zizowela phezu kwazo. Ngoba inkulu inkokhelo yezenzo zabo ezibhubhisayo nezimbi.

Jabula wena mlandeli kaJesu ngoba impi enkulu isiphelile! Phakamisa izingalo zakho ngokunqoba futhi ubheke okokugcina kudrako omkhulu ochotshozwe ngaphansi kwezinyawo zakho emehlweni akho ngoba ngeke uphinde umbone… naphakade. Umelela okwedlule futhi ngeke aphinde abe khona. Ngakho-ke jabulani nigqoke ingubo ekhazimulayo nengenakonakala uYihlo alethula kini futhi nihlanganyele emshadweni wendodana ezelwe yodwa yeNkosi yamakhosi, iNkosi yamakhosi.

Konke sekufeziwe manje, Baba. Kuwe nginikela umoya wami okhatheleyo futhi ofayo ukuze ngamukele ezandleni zakho umqhele wokuphila.

Inkazimulo eNkosini nempilo ende kubo bonke abantwana Bayo bohlanga lwesintu.