“Umuhle, umuhle ukudlula onke amadodana abantu.

amazwi akho agcwele umusa; ngalokho uNkulunkulu ukubusisile kuze kube phakade.

Hlanganisa inkemba yakho eceleni kwakho wena qhawe; thokoza ngenkazimulo yakho nobukhazikhazi bakho.

Phuma ngokumangalisayo enqoleni yakho, ngenxa yeqiniso, umusa nobulungiswa; isandla sakho sokunene senze izinto ezinkulu.

Imicibisholo yakho ibukhali; izizwe ziyakuwa phansi kwakho; bazogwaza izinhliziyo zezitha zenkosi.

Uthanda ukulunga futhi uyanengwa ukungamhloniphi uNkulunkulu. Ngalokho uNkulunkulu, uNkulunkulu wakho, ukugcobile ngamafutha enjabulo; ukwenze wakhetha wena kunabangane bakho.

Izingubo zakho zinuka imure, nenhlaba, nekasiya; kusukela ezigodlweni zamazinyo endlovu umculo wezinsimbi ukujabulisa.

Amadodakazi amakhosi aphakathi kwabesifazane bakho abahloniphekayo; inkosikazi imi ngakwesokunene sakho, ihlotshiswe ngegolide lase-Ofiri.

Amadodana akho ayakuthatha indawo yawoyihlo; uzakubenza babe yizikhulu phezu kwezwe lonke.

Ngiyakwenza igama lakho laziwe ezizukulwaneni zonke; ngalokho abantu bayakukubonga kuze kube phakade. ”

 

AmaHubo 45: 2-5, 7-9, 16-17